Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Anytime Palvelu Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 31.10.2022

Rekisterinpitäjä
Anytime Palvelut Oy (1770241-2)
Helsingintie 14
04400 Järvenpää


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sami Risku
Helsingintie 14, 04400 JÄRVENPÄÄ
0400 634 446
sami.risku@anytime.fi


Käsittelyn oikeusperuste
Oikeutettu etu


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen verkkosivujen turvallisuuden takaaminen.
Saatavaa tietoa (IP osoite) käytetään vain vikatilanteessa tai tietomurtojen selvittämisen
yhteydessä.

Käsittelyperusteena on oikeutettu etu.


Oikeutetun edun peruste
Yleinen verkkoturvallisuus ja -tapa.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu kerättyjen ja käytettävien henkilötietojen käsittelyyn
perustuu elinkeinon harjoittamisen vapauteen.


Kyseessä olevat henkilötietoryhmät
IP osoite, vierailuaika- ja sivut.


Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät
Verkkosivujen ylläpitopalvelimen tarjoavan yrityksen rajattu, valtuutettu henkilöstö.

Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
– IP osoite
– Verkkovierailuaika
– Sivut, joilla kävijä on käynyt


Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan asiakkaalta verkkovierailuista organisaation verkkosivuilla.


Henkilötietojen säilyttämisaika
Tietoja ei erikseen poisteta koskaan.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tiedot ovat ainoastaan yrityksen käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista
palveluntarjoajaa, heidän käytössään.

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön
muuten kuin tietomurtojen- ja vastaavien yhteydessä.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen
yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.


Rekisterin suojauksen periaatteet A: Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei synny.


Rekisterin suojauksen periaatteet B: Sähköinen aineisto
Ainoastaan määrätyillä organisaation ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on
oikeus käyttää käyttää verkkosivujen ylläpitopalvelinta.

Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.
Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.
Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja
järjestelmään.

Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä
ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.


Evästeet
Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle
lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien
tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja
mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston
toimivuutta ja sisältöä.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin
kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida
tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin
liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi
käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.


Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:
– vierailijan IP-osoite
– vierailun ajankohta
– selatut sivut ja sivujen katseluajat
– vierailijan selain

Sinun oikeutesi
Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden
käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat
eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen.

Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

GOOGLE ANALYTICS
Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena
on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä
datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön.

Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google
Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän
aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google- tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads

Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chrome-selaimen
lisäosalla.


Tarkastusoikeus, eli oikeus saada pääsy henkilötietoihin.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö
tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalveluun tai rekisterin
yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa,
etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla
yhteys yrityksen asiakaspalvelupisteeseen.

Rekisterinpitäjällä on oikeus laskuttaa pyynnöstä, jos tiedon saamisesta koituu sille
kustannuksia.


Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siirtää omat tietonsa järjestelmästä toiseen.

Siirtopyynnön voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.


Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen
tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä.

Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä yrityksen
asiakaspalveluun tai henkilörekisterin ylläpitäjälle.

Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella.
Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä.

Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on
luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen
todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen
voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.


Rajoittamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esim. jos rekisterissä
olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Yhteydenotot rekisterin vastuuhenkilölle.


Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevia henkilötietoja sekä rekisteröidyllä on
oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnöt voi osoittaa rekisterin
yhteyshenkilölle.

Mikäli toimit yritys- tai organisaation yhteyshenkilönä ei tietojasi voida poistaa tänä
aikana.


Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai
työpaikka.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja
muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus
tulla kokonaan unohdetuksi.