Vantaan toimisto:

Niittyvillankuja 4, 01510 Vantaa

0400 634 446

Järvenpään toimisto:

Ahertajankatu 1, 04440 Järvenpää

0400 634 446

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Any­ti­me Pal­ve­lu Oy:n hen­ki­lö­tie­to­lain (10 ja 24 §) ja EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen (GDPR) mukai­nen rekis­te­ri- ja tie­to­suo­ja­se­los­te. Laa­dit­tu 31.05.2018. Vii­mei­sin muu­tos 31.05.2018

1. Rekis­te­rin­pi­tä­jä: Any­ti­me Pal­ve­lu Oy:n , Niit­ty­vil­lan­ku­ja 4, 01510 Van­taa
2. Rekis­te­ris­tä vas­taa­va yhteys­hen­ki­lö: Sami Ris­ku, 0400 634 446, sami.risku@anytime.fi
3. Rekis­te­rin nimi: Any­ti­me Pal­ve­lu Oy:n :n Työn­te­ki­jä, Asia­kas ja Toi­mit­ta­ja­re­kis­te­ri
4. Oikeus­pe­rus­te ja hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tus
EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mukai­nen oikeus­pe­rus­te hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyl­le on
- hen­ki­lön suos­tu­mus (doku­men­toi­tu, vapaa­eh­toi­nen, yksi­löi­ty, tie­toi­nen ja yksi­se­lit­tei­nen)
- sopi­mus, jos­sa rekis­te­röi­ty on osa­puo­le­na
- laki (mikä)
- jul­ki­sen teh­tä­vän hoi­ta­mi­nen (mihin perus­tuu), tai
- rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­tet­tu etu (esim. asia­kas­suh­de, työ­suh­de, jäsenyys).

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tus on yhtey­den­pi­to asiak­kai­siin, asia­kas­suh­teen yllä­pi­to, mark­ki­noin­ti tms.

Tie­to­ja ei käy­te­tä auto­ma­ti­soi­tuun pää­tök­sen­te­koon tai profilointiin.

5. Rekis­te­rin tie­to­si­säl­tö
Rekis­te­riin tal­len­net­ta­via tie­to­ja ovat: hen­ki­lön nimi, ase­ma, yritys/organisaatio, yhteys­tie­dot (puhe­lin­nu­me­ro, säh­kö­pos­tio­soi­te, osoi­te), www-sivus­to­jen osoit­teet, tie­dot tila­tuis­ta pal­ve­luis­ta ja nii­den muu­tok­sis­ta, las­ku­tus­tie­dot, muut asia­kas­suh­tee­seen ja tilat­tui­hin pal­ve­lui­hin liit­ty­vät tiedot.

6. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet
Rekis­te­riin tal­len­net­ta­vat tie­dot saa­daan asiak­kaal­ta mm. www-lomak­keil­la lähe­te­tyis­tä vies­teis­tä, säh­kö­pos­tit­se, puhe­li­mit­se, sosi­aa­li­sen median pal­ve­lu­jen kaut­ta, sopi­muk­sis­ta, asia­kas­ta­paa­mi­sis­ta ja muis­ta tilan­teis­ta, jois­sa asia­kas luo­vut­taa tietojaan.

7. Tie­to­jen sään­nön­mu­kai­set luo­vu­tuk­set ja tie­to­jen siir­to EU:n tai ETA:n ulko­puo­lel­le
Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta sään­nön­mu­kai­ses­ti muil­le tahoil­le. Tie­to­ja voi­daan jul­kais­ta sil­tä osin kuin niin on sovit­tu asiak­kaan kanssa.

Tie­to­ja voi­daan siir­tää rekis­te­rin­pi­tä­jän toi­mes­ta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Mikä­li luo­vu­tat hen­ki­lö­tie­to­ja eri tahoil­le, ker­ro täs­sä mah­dol­li­set vas­taa­not­ta­jat tai vastaanottajaryhmät.

8. Rekis­te­rin suo­jauk­sen peri­aat­teet
Rekis­te­rin käsit­te­lys­sä nou­da­te­taan huo­lel­li­suut­ta ja tie­to­jär­jes­tel­mien avul­la käsi­tel­tä­vät tie­dot suo­ja­taan asian­mu­kai­ses­ti. Kun rekis­te­ri­tie­to­ja säi­ly­te­tään Inter­net-pal­ve­li­mil­la, nii­den lait­teis­ton fyy­si­ses­tä ja digi­taa­li­ses­ta tie­to­tur­vas­ta huo­leh­di­taan asi­aan­kuu­lu­vas­ti. Rekis­te­rin­pi­tä­jä huo­leh­tii sii­tä, että tal­len­net­tu­ja tie­to­ja sekä pal­ve­li­mien käyt­tö­oi­keuk­sia ja mui­ta hen­ki­lö­tie­to­jen tur­val­li­suu­den kan­nal­ta kriit­ti­siä tie­to­ja käsi­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja vain nii­den työn­te­ki­jöi­den toi­mes­ta, joi­den työn­ku­vaan se kuuluu.

9. Tar­kas­tusoi­keus ja oikeus vaa­tia tie­don kor­jaa­mis­ta
Jokai­sel­la rekis­te­ris­sä ole­val­la hen­ki­löl­lä on oikeus tar­kis­taa rekis­te­riin tal­len­ne­tut tie­ton­sa ja vaa­tia mah­dol­li­sen vir­heel­li­sen tie­don kor­jaa­mis­ta tai puut­teel­li­sen tie­don täy­den­tä­mis­tä. Mikä­li hen­ki­lö halu­aa tar­kis­taa hänes­tä tal­len­ne­tut tie­dot tai vaa­tia nii­hin oikai­sua, pyyn­tö tulee lähet­tää kir­jal­li­ses­ti rekis­te­rin­pi­tä­jäl­le. Rekis­te­rin­pi­tä­jä voi pyy­tää tar­vit­taes­sa pyyn­nön esit­tä­jää todis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­ten­sä. Rekis­te­rin­pi­tä­jä vas­taa asiak­kaal­le EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­ses­sa sää­de­tys­sä ajas­sa (pää­sään­töi­ses­ti kuu­kau­den kuluessa).

10. Muut hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn liit­ty­vät oikeu­det
Rekis­te­ris­sä ole­val­la hen­ki­löl­lä on oikeus pyy­tää hän­tä kos­ke­vien hen­ki­lö­tie­to­jen pois­ta­mi­seen rekis­te­ris­tä (“oikeus tul­la unoh­de­tuk­si”). Niin ikään rekis­te­röi­dyil­lä on muut EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mukai­set oikeu­det kuten hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn rajoit­ta­mi­nen tie­tyis­sä tilan­teis­sa. Pyyn­nöt tulee lähet­tää kir­jal­li­ses­ti rekis­te­rin­pi­tä­jäl­le. Rekis­te­rin­pi­tä­jä voi pyy­tää tar­vit­taes­sa pyyn­nön esit­tä­jää todis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­ten­sä. Rekis­te­rin­pi­tä­jä vas­taa asiak­kaal­le EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­ses­sa sää­de­tys­sä ajas­sa (pää­sään­töi­ses­ti kuu­kau­den kuluessa).