Vantaan toimisto:

Niittyvillankuja 4, 01510 Vantaa

0400 634 446

Järvenpään toimisto:

Ahertajankatu 1, 04440 Järvenpää

0400 634 446

Henkilöstöpalvelut - anytime!

Henkilöstöpalvelut - anytime!

Meiltä saat parhaat työpaikat ja tekijät

Any­ti­me Pal­ve­lut on hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­seen ja rek­ry­toin­tiin eri­kois­tu­nut yri­tys. Olem­me eri­kois­tu­neet infra­ra­ken­ta­mi­seen, maan­ra­ken­nuk­seen, viher­ra­ken­ta­mi­seen, kul­je­tuk­seen ja logis­tiik­kaan sekä kiinteistöhuoltoon.

Any­ti­me Pal­ve­lut Oy perus­tet­tiin vuon­na 2018 omiin tar­pei­siin. P. Salo­nen Oy:lla oli jat­ku­va tar­ve työ­te­ki­jöis­tä ala­ti muut­tu­vis­sa tilan­teis­sa. Tur­vau­duim­me usean yri­tyk­sen apuun, kun­nes herä­si idea oman hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyk­sen perus­ta­mi­ses­ta. Koko­sim­me ammat­ti­tai­toi­sen tii­min, joka kes­kit­tyy osaa­van hen­ki­lö­kun­nan rek­ry­toi­mi­seen. Laa­ja ver­kos­tom­me on nyt myös mui­den alan toi­mi­joi­den aktii­vi­ses­sa käytössä.

Mei­dän kaut­tam­me saat myös koneet maan­ra­ken­ta­mi­seen ja kul­jet­ta­mi­seen niin keik­ka­töi­hin kuin pidem­piai­kai­siin projekteihin.

Työntekijöille

Olemme täällä sinua varten. Teemme kaikkemme, jotta sinulla on töitä!

Any­ti­me Pal­ve­lut on vas­tuul­li­nen ja rei­lu työ­nan­ta­ja sekä vah­va rekrytointiosaaja.

Tar­joam­me käyt­töö­si ammat­ti­tai­tom­me, koke­muk­sem­me ja laa­jan ver­kos­tom­me, jot­ta sinä ja sinul­le sopi­va työ löy­dät­te toisenne.
Huo­leh­dim­me tar­vit­taes­sa myös kou­lu­tuk­ses­ta­si. Teem­me yhteis­työ­tä alan oppi­lai­tos­ten kans­sa ja kaut­tam­me on mah­dol­li­suus myös oppisopimuksiin.

Meil­lä on sopi­muk­set usei­den infra-, maan­ra­ken­nus-, viher­ra­ken­nus-, kiin­teis­tö­huol­to ja kul­je­tusa­lal­la toi­mi­vien yri­tys­ten kans­sa. Sik­si voim­me tar­jo­ta sinul­le töi­tä mie­len­kiin­tois­ten pro­jek­tien ja yri­tys­ten paris­sa. Refe­rens­seis­säm­me on muka­na iso jouk­ko alan­sa joh­ta­via yrityksiä.

Miksi sinun kannattaa valita meidät?

Kuun­te­lem­me toi­vee­si, koh­taam­me sinut hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ja käy­täm­me kai­ken osaa­mi­sem­me sinul­le sopi­van työn löytämiseksi.

Työn löytyessä

 • mak­sam­me vähin­tään TES:n mukai­sen palkan
 • hoi­dam­me työ­nan­ta­jan velvollisuudet
 • varus­tam­me sinut laa­duk­kail­la, sään­mu­kai­sil­la työ­vaat­teil­la ja huo­leh­dim­me sinul­le työ­teh­tä­vii­si tar­vit­ta­vat työ­vä­li­neet ja/tai -kaluston.
 • kou­lu­tam­me tar­vit­ta­viin tehtäviin
 • huo­leh­dim­me sinul­le myös tar­vit­ta­vat työturvallisuuskoulutukset

Katso avoimet työpaikkamme tai jätä avoin hakemus – tai soita:

Nooa Ris­ku
050 4652872

Yrityksille

Meille on tärkeää, että työ ja sopivat osaajat kohtaavat toisensa. Teemme kaikkemme, jotta tämä toteutuu!

On kyse sit­ten kii­rea­vus­ta, tuu­raa­jis­ta tai pidem­piai­kai­sis­ta työn­te­ki­jöis­tä, meil­tä löy­tyy teki­jät. Koke­muk­sem­me ja ver­kos­tom­me on käy­tet­tä­vis­sän­ne sopi­van työn­te­ki­jän löytymiseksi.

Any­ti­me Pal­ve­lut tar­jo­aa vai­vat­to­man ja kus­tan­nus­te­hok­kaan rat­kai­sun sil­loin, kun tar­vit­set­te nopeas­ti työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me eri­kois­tu­neet infra­ra­ken­ta­mi­seen, maan­ra­ken­nuk­seen, viher­ra­ken­ta­mi­seen, kul­je­tuk­seen ja logis­tiik­kaan sekä kiinteistöhuoltoon.
Ja ellei sopi­vaa löy­dy laa­jas­ta osaa­ja­ver­kos­tos­tam­me, etsim­me työl­len­ne tekijän.

Me huo­leh­dim­me työn­te­ki­jän työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­sis­ta eli työn­te­ki­jöil­läm­me on aina voi­mas­sao­le­vat työturvallisuuskortit.

Teem­me yhteis­työ­tä alan oppi­lai­tos­ten kans­sa ja kaut­tam­me on mah­dol­li­suus pal­ka­ta työn­te­ki­jöi­tä myös oppisopimukseen.

Entä onko teillä tarvetta henkilörekrytointiin?

Hoi­dam­me ammat­ti­mai­ses­ti myös koko rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin alus­ta loppuun.
Jär­jes­täm­me sään­nöl­li­ses­ti työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­sia, joten kaut­tam­me saat työ­te­ki­jöil­le­si myös tar­vit­ta­vat kurssit.

Miksi valita meidät?

Tar­joam­me täy­den pal­ve­lun toi­min­ta­mal­lin. Saat meil­tä hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua ja olem­me aina tavoi­tet­ta­vis­sa­si. Yhteis­työ kans­sam­me on vai­va­ton­ta ja kustannustehokasta.

Etsim­me ver­kos­tom­me kaut­ta työ­teh­tä­vään par­hai­ten sopi­vat hen­ki­löt ja varus­tam­me hei­dät asian­mu­kai­sin työvaattein.

Meil­tä saat­te vuo­kral­le osaa­jien lisäk­si myös tar­vit­ta­van työkaluston.

Avoimet työpaikat ja koulutukset

Kaivinkoneenkuljettaja

Etsim­me asiak­kaal­lem­me ammat­ti­tai­toi­sia kai­vin­ko­nei­den­kul­jet­ta­jia pidem­piai­kai­siin sekä kausi­luon­toi­siin työ­suh­tei­siin Uuden­maan alu­eel­la sijait­se­viin työkohteisiin.

Työ­hön kuu­lu­vat vaa­ti­vat työt tie- ja raken­nus­työ­mail­la, joten edel­ly­täm­me haki­joil­ta aikai­sem­paa koke­mus­ta alalta.

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me myös:

-koke­mus­ta pyö­rä- ja tela-alus­tai­sis­ta koneista

-työ- ja tieturvakoulutusta

-ajo­kort­tia ja mah­dol­li­suut­ta liik­kua omal­la autolla

-oma-aloit­tei­suut­ta

-rei­pas­ta asennetta

-Suo­men kie­len luku- ja kirjoitustaitoa

-3D-koneoh­jauk­sen tun­te­mi­sen kat­som­me eduksi

Lisä­tie­dot:

Nooa Ris­ku 050 4652872 tai nooa@anytime.fi

Täy­tä hake­mus tästä

Kaivinkoneen perämiehiä

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Uuden­maan alu­eel­la sijait­se­vil­le työ­mail­le perä­mie­hiä pidem­piai­kai­siin ja kausi­luon­toi­siin työ­suh­tei­siin. Haki­joil­tam­me edellytämme:

-kun­nal­lis­tek­nii­kan osaamista

-put­ki- ja taso­la­se­rin osaamista 

-ajo­kort­tia

-oma aloit­tei­suut­ta

-rei­pas­ta asennetta

-Suo­men kie­len luku- ja kirjoitustaitoa

-eduk­si kat­som­me muo­vi­hit­saus taidot

Lisä­tie­dot:

Nooa Ris­ku 050 4652872 tai nooa@anytime.fi

Täy­tä hake­mus täs­tä      

Maansiirtoautonkuljettaja

Etsim­me asiak­kaal­lem­me  Uuden­maan alu­eel­le ammat­ti­tai­toi­sia maan­siir­toau­ton kul­jet­ta­jia pidem­piai­kai­siin ja kausi­luon­toi­siin työsuhteisiin.

Haki­joil­ta edellytämme:

-ammat­ti­pä­te­vyyt­tä

-vähin­tään C-ajokorttia

-Suo­men kie­len taitoa

-rei­pas­ta asennetta

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

Täy­tä hake­mus tästä

Jäteautonkuljettajia

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Uuden­maan alu­eel­le, Rii­hi­mäel­le ja Tam­pe­reel­le jäteau­ton­kul­jet­ta­jia vaki­tui­siin ja kausi­luon­toi­siin työsuhteisiin.

Et tar­vit­se aikai­sem­paa koke­mus­ta, kou­lu­tam­me tarvittaessa.

Haki­joil­ta edellytämme:

 • ammat­ti­pä­te­vyyt­tä
 • C-ajo­kort­tia
 • oma-aloit­tei­suut­ta ja rei­pas­ta asennetta
 • hyvää fyy­sis­tä kuntoa
 • Suo­men kie­len taitoa

Lisä­tie­dot:

Nooa Ris­ku 050 4652872 tai nooa@anytime.fi

Täy­tä hake­mus tästä

Maanrakennustyöntekijöitä

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Uuden­maan alu­eel­la sijait­se­vil­le työ­mail­le maan­ra­ken­nus­työn­te­ki­jöi­tä pidem­piai­kai­siin ja kausi­luon­toi­siin työsuhteisiin.

Haki­joil­tam­me edellytämme:

-kun­nal­lis­tek­nii­kan osaamista

-put­ki- ja taso­la­se­rin osaamista 

-ajo­kort­tia

-oma-aloit­tei­suut­ta

-rei­pas­ta asennetta

-Suo­men kie­len luku- ja kirjoitustaitoa

-eduk­si kat­som­me muovihitsaustaidot

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

Täy­tä hake­mus tästä

Maanrakennusapulaisia

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Uuden­maan alu­eel­la sijait­se­vil­le työ­mail­le maan­ra­ken­nus­a­pu­lai­sia pit­kä­ai­kai­siin ja kausi­luon­toi­siin työsuhteisiin.

Haki­joil­tam­me edellytämme:

-oma aloit­tei­suut­ta

-rei­pas­ta asennetta

-Suo­men kie­len luku- ja kirjoitustaitoa

Eduk­si katsomme:

-ajo­kor­tin

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446   tai sami@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus tästä

Rakennustyöntekijöitä

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Uuden­maan alu­eel­la sijait­se­vil­le työ­mail­le raken­nus­työn­te­ki­jöi­tä pidem­piai­kai­siin ja kausi­luon­toi­siin työsuhteisiin.

Haki­joil­tam­me edellytämme:

-alan kou­lu­tus­ta

-aikai­sem­paa koke­mus­ta rakennusalalta

-oma-aloit­tei­suut­ta

-rei­pas­ta asennetta

-hyvää fyy­sis­tä kuntoa

-Suo­men kie­len luku- ja kirjoitustaitoa

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

Täy­tä hake­mus tästä

Rakennusapulaisia

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Uuden­maan alu­eel­la sijait­se­vil­le työ­mail­le raken­nus­a­pu­lai­sia pit­kä­ai­kai­siin ja kausi­luon­toi­siin työsuhteisiin.

Haki­joil­tam­me edellytämme:

-oma-aloit­tei­suut­ta

-rei­pas­ta asennetta

-Suo­men kie­len luku- ja kirjoitustaitoa

Eduk­si katsomme:

-ajo­kor­tin

-aikai­sem­man koke­muk­sen rakennusalasta

Lisä­tie­dot:

Nooa Ris­ku 050 4652872 tai nooa@anytime.fi

 

Täy­tä hake­mus tästä

Viherrakentamisen työnjohtaja

Etsim­me asiak­kaal­lem­me seson­gin ajak­si vihe­ra­lan monio­saa­jia työn­joh­to­teh­tä­viin Uudel­la­maal­la sijait­se­viin työ­koh­tei­siin. Työn­joh­ta­jan teh­tä­viin kuluu mm. kus­tan­nus- ja urak­ka­las­ken­ta, työ­mai­den val­von­ta ja työn­te­ki­jöi­den opas­tus. Vas­taa­va­na työn­joh­ta­ja­na joh­dat itse­näi­ses­ti pro­jek­tia siten, että kus­tan­nus-, aika­tau­lu-, laa­tu- ja työ­tur­val­li­suus­ta­voit­teet toteutuvat. 

Odo­tam­me sinul­ta hyviä IT-tai­to­ja, koke­mus­ta viher­ra­ken­ta­mi­ses­ta ja esimiestyöstä.

Ajo­kort­ti on välttämätön.

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446  tai sami@anytime.fi

Täy­tä hake­mus tästä

Viherrakennustyöntekijä

Etsim­me asiak­kaal­lem­me seson­gin ajak­si vihe­ra­lan monio­saa­jia Uudel­la­maal­la sijait­se­viin työ­koh­tei­siin. Sinul­la on koke­mus­ta viher­ra­ken­nuk­sen alal­ta mm. nur­mia­luei­den kun­nos­tuk­ses­ta, istu­tuk­sis­ta ja kivi­töis­tä. Pien­työ­ko­nei­den käyt­tö­ko­ke­mus kat­so­taan eduk­si. Ajo­kort­ti on välttämätön.

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

Täy­tä hake­mus tästä

Pihatyöntekijöitä

Etsim­me asiak­kaal­lem­me seson­gin ajak­si pihan­hoi­ta­jia Uudel­la­maal­la sijait­se­viin työ­koh­tei­siin. Pihan­hoi­ta­jan työ­teh­tä­viin kuu­luu piho­jen yllä­pi­to, kuten istu­tuk­set, leik­kauk­set, tor­jun­nat ja lan­noi­tuk­set. Työ on itse­näis­tä, joten edel­ly­täm­me sinul­ta oma-aloit­tei­suut­ta, rei­pas­ta asen­net­ta ja kykyä itse­näi­seen työskentelyyn.

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

Täy­tä hake­mus tästä

Kuorma-autonkuljettajia

Etsim­me asiak­kaal­lem­me  Uuden­maan alu­eel­le ammat­ti­tai­toi­sia kuor­ma-auton­kul­jet­ta­jia pidem­piai­kai­siin ja kausi­luon­toi­siin työsuhteisiin.

Haki­joil­ta edellytämme:

-ammat­ti­pä­te­vyyt­tä

-vähin­tään C-ajokorttia

-Suo­men kie­len taitoa

-rei­pas­ta asennetta

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus tästä

Viherkasvihoitaja

Etsim­me asiak­kaal­lem­me seson­gin ajak­si Viher­kas­vi­hoi­ta­jaa pää­kau­pun­ki­seu­dul­le. Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu Viher­sei­nien, viher­kas­vien ja silk­ki­kas­vien huol­to ja hoi­ta­mi­nen. Työ on itse­näis­tä, joten edel­ly­täm­me sinul­ta oma-aloit­tei­suut­ta, rei­pas­ta asen­net­ta ja kykyä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn. Eduk­si kat­so­taan alan kou­lu­tus ja aikai­sem­pi työs­ken­te­ly alal­la. B-ajo­kort­ti on välttämätön.

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

 

Täy­tä hake­mus tästä

Puutarhuri

Etsim­me asiak­kaal­lem­me seson­gin ajak­si puu­tar­hu­rei­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­le pidem­piai­kai­siin ja kausi­luon­toi­siin työsuhteisiin.

Haki­joil­tam­me edellytämme:

-alan kou­lu­tus­ta

-oma aloit­tei­suut­ta

-rei­pas­ta asennetta

-Suo­men kie­len luku- ja kirjoitustaitoa

-ajo­kort­tia

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

Hitsaaja

Etsim­me asiak­kaal­lem­me luok­ka­hit­sa­ria Jär­ven­pää­hän. Työs­sä jou­dut käsit­te­le­mään ras­kai­ta kap­pa­lei­ta, joten edel­ly­täm­me hyvää fyy­sis­tä kuntoa.

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

 

Täy­tä hake­mus tästä

Nosturiauton kuljettaja

Etsim­me asiak­kaal­lem­me ammat­ti­tai­tois­ta kul­jet­ta­jaa vaa­ti­viin nos­to­töi­hin. Työt ovat Uuden­maan alueella.

Lisä­tie­to­ja: Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

Täy­tä hake­mus tästä

Kuorma-auton kuljettaja (vaihtolavat)

Etsim­me asiak­kaal­lem­me kuor­ma-auton kul­jet­ta­jaa. Sinul­la on koke­mus­ta vai­je­ri- ja kouk­ku vaih­to­la­vois­ta. Työt teh­dään uuden­maan alueella.

Lisä­tie­to­ja:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

Täy­tä hake­mus tästä

Varastotyöntekijä/asentaja

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Van­taal­le ja Nur­mi­jär­vel­le varas­to­työn­te­ki­jöi­tä vaki­tui­siin ja kausi­luon­toi­siin työ­suh­tei­siin.  Työn­ku­vaan kuu­luu myös konei­den tar­kis­tus ja huolto.

Et tar­vit­se aikai­sem­paa koke­mus­ta, mut­ta kat­som­me eduk­si asen­ta­jan koulutuksen.

Haki­joil­ta edellytämme:

 • oma-aloit­tei­suut­ta ja rei­pas­ta asennetta
 • innos­tus­ta tekniikkaan

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

Purkumiehiä

Etsim­me asiak­kaal­lem­me ahke­ria pur­ku­mie­hiä. Työ­koh­teet sijait­se­vat uuden­maan alueella.

Haki­joil­ta edellytämme:

-hyvää fyy­sis­tä kuntoa

-työ­tur­val­li­suus­kort­tia (kou­lu­tam­me tarvittaessa)

-rei­pas­ta asennetta

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi 

Kurottajankuljettaja

Etsim­me asiak­kaal­lem­me ammat­ti­tai­tois­ta kurot­ta­jan­kul­jet­ta­jaa uuden­maan alu­eel­la sijait­se­viin työkohteisiin.

Työ­hön kuu­lu­vat vaa­ti­vat työt raken­nus­työ­mail­la, joten edel­ly­täm­me haki­joil­ta aikai­sem­paa kokemusta.

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me myös:

-oma-aloit­tei­suut­ta

-rei­pas­ta asennetta

-Suo­men kie­len luku- ja kirjoitustaitoa

Eduk­si kat­som­me koke­muk­sen eri­lai­sis­ta työkoneista.

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446  tai sami@anytime.fi

Kappaletavara-, jakelu- sekä yhdistelmäajoneuvon kuljettajia 

Etsim­me asiak­kaal­lem­me ammat­ti­tai­toi­sia auton­kul­jet­ta­jia uuden­maan alueelle.

Haki­jal­ta edellytämme:

-vähin­tään C-ajokorttia

-ammat­ti­pä­te­vyyt­tä

-huo­lel­lis­ta ja rei­pas­ta asennetta

Lisä­tie­dot:

sami@anytime.fi Sami Ris­ku 0400 634 446

 

 

Mikä­li avoi­mis­ta työ­pai­kois­ta ei juu­ri nyt löy­ty­nyt sinua kiin­nos­ta­vaa työ­teh­tä­vää, lähe­tät­hän meil­le avoi­men hake­muk­sen tai soi­ta meil­le suoraan:

Nooa Ris­ku
0504652872

Avoi­men hake­muk­sen jät­tä­mi­nen kan­nat­taa, sil­lä osa yri­tyk­sis­tä hakee teh­tä­viin osaa­jia myös hil­jai­si­na hakuina.

Avoin hakemus

Any­ti­me Pal­ve­lut Oy on vaka­va­rai­nen ja luo­tet­ta­va rek­ry­toin­tiin eri­kois­tu­nut yri­tys. Olem­me eri­kois­tu­neet infra­ra­ken­ta­mi­seen, maan­ra­ken­nuk­seen, viher­ra­ken­ta­mi­seen, kul­je­tuk­seen ja logis­tiik­kaan sekä kiinteistöhuoltoon.

Toi­vom­me sinulta:

- koke­mus­ta hake­mas­ta­si työtehtävästä

- moti­vaa­tio­ta ja rei­pas­ta asen­net­ta työn tekemiseen

- voi­mas­sa ole­vaa työ- ja tie­tur­val­li­suus­kort­tia (riip­puen työtehtävästäsi)

 

Tar­joam­me sinulle:

- laa­jan ver­kos­ton työl­lis­tyä sinul­le mie­lei­seen tehtävään

- varus­tam­me sinut laa­duk­kail­la, sään­mu­kai­sil­la työvaatteilla

- tar­vit­taes­sa kou­lu­tam­me ja jär­jes­täm­me tar­vit­ta­vat kurssit

- mak­sam­me vähin­tään TES:n mukai­sen palkan

- hoi­dam­me kaik­ki työ­nan­ta­jan vel­vol­li­suu­det työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan

 

Hyväl­lä työn­te­ki­jäl­lä on halu­tes­saan mah­dol­li­suus vaki­nais­tua suo­raan asiak­kaam­me kirjoille.

Lisä­tie­to­ja:

Nooa Ris­ku  0504652872  tai  nooa@anytime.fi

Sami Ris­ku  0400634446  tai  sami@anytime.fi

 

Voit lait­taa hake­muk­sen myös säh­kö­pos­til­la: toimisto@anytime.fi, tai soit­taa meille.

Jätä hake­mus

Raskaskoneasentaja

Haem­me Jär­ven­pää­hän vaki­tui­seen työsuhteeseen
RAS­KAS­KO­NEA­SEN­TA­JIA
Työ­teh­tä­vii­si kuu­lu­vat moni­puo­li­set ras­kaan kalus­ton huol­to- ja korjaustyöt.
Toi­vom­me sinul­ta aikai­sem­paa koke­mus­ta alal­ta. Rei­pas asen­ne ja hyvä moti­vaa­tio työn teke­mi­seen tuo hom­mia pit­käk­si aikaa.
Saat meil­tä rei­lun, vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan. Varus­tam­me sinut laa­duk­kail­la työ­vaat­teil­la ja –varus­teil­la. Tar­vit­taes­sa kou­lu­tam­me ja jär­jes­täm­me tar­vit­ta­vat kurs­sit ja saat meil­tä neu­voa ja opas­tus­ta työsuhdeasioissa.
Olem­me työ­ura­si tuki ja tur­va tar­jo­ten rehel­lis­tä pal­ve­lua ja apua sinun tilan­tee­seen sopi­val­la tavalla.
Lisä­tie­to­ja pai­kas­ta antaa:
Nooa Ris­ku 050 - 4652872 tai nooa@anytime.fi
Mikä­li juu­ri tämä työ ei tun­tu­nut sinul­le sopi­val­ta, voit aina soit­taa meil­le, niin jutel­laan lisää ja etsi­tään sinul­le sopi­va työ­paik­ka tai kou­lu­tus ura­po­lul­le­si. Tai käy lait­ta­mas­sa net­ti­si­vuil­lam­me vapaa­muo­toi­nen hake­mus, niin etsim­me laa­jas­ta ver­kos­tos­tam­me sinul­le sopi­van työpaikan.
Voit lait­taa hake­muk­sen myös säh­kö­pos­til­la: toimisto@anytime.fi
Any­ti­me Pal­ve­lut Oy on infra­ra­ken­ta­mi­seen, kul­je­tuk­seen ja logis­tiik­kaan eri­kois­tu­nut vaka­va­rai­nen ja luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu, joka työl­lis­tää täl­lä het­kel­lä lähes sata työn­te­ki­jää kym­me­nil­lä työ­mail­la ympä­ri Uuttamaata.
Jätä hake­mus

Kuorma-autonkuljettaja

Etsim­me usei­ta kuor­ma-auton­kul­jet­ta­jia eri­lai­siin teh­tä­viin. Työt ovat Uudellamaalla.

Toi­vom­me sinulta:

- koke­mus­ta alal­ta ja hake­mas­ta­si työtehtävästä

- moti­vaa­tio­ta ja rei­pas­ta asen­net­ta työn tekemiseen

Saat meil­tä rei­lun, vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan. Varus­tam­me sinut laa­duk­kail­la työ­vaat­teil­la ja –varus­tel­la. Tar­vit­taes­sa kou­lu­tam­me ja jär­jes­täm­me tar­vit­ta­vat kurs­sit ja saat meil­tä neu­voa ja opas­tus­ta työsuhdeasioissa.

Olem­me työ­ura­si tuki ja tur­va tar­jo­ten rehel­lis­tä pal­ve­lua ja apua sinun tilan­tee­seen sopi­val­la tavalla.

Lisä­tie­to­ja pai­kas­ta antaa:

Nooa Ris­ku 050 - 4652872 tai nooa@anytime.fi

Mikä­li juu­ri tämä työ ei tun­tu­nut sinul­le sopi­val­ta, voi­ta aina soit­taa meil­le. Jutel­laan lisää ja etsi­tään sinul­le sopi­va työ­paik­ka tai kou­lu­tus ura­po­lul­le­si. Tai käy lait­ta­mas­sa net­ti­si­vuil­lam­me vapaa­muo­toi­nen hake­mus, niin etsim­me laa­jas­ta ver­kos­tos­tam­me sinul­le sopi­van työpaikan.

Voit lait­taa hake­muk­sen myös säh­kö­pos­til­la: toimisto@anytime.fi

Any­ti­me Pal­ve­lut Oy on infra­ra­ken­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut vaka­va­rai­nen ja luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu, joka työl­lis­tää täl­lä het­kel­lä lähes sata työn­te­ki­jää kym­me­nil­lä työ­mail­la ympä­ri Uuttamaata.

Jätä hake­mus

Kaivinkoneen Perämies (Haku päättynyt)

Any­ti­me Pal­ve­lut Oy on vaka­va­rai­nen ja luo­tet­ta­va rek­ry­toin­tiin eri­kois­tu­nut yri­tys. Olem­me eri­kois­tu­neet infra­ra­ken­ta­mi­seen, maan­ra­ken­nuk­seen, viher­ra­ken­ta­mi­seen, kul­je­tuk­seen ja logis­tiik­kaan sekä kiinteistöhuoltoon.

Nyt etsim­me asiak­kail­lem­me kai­vin­ko­neen perä­mie­hiä Uuden­maan alu­eel­la sijait­se­vil­le työ­mail­le. Työt alka­vat heti.

Toi­vom­me sinulta:

- koke­mus­ta maan­ra­ken­nusa­lal­ta ja hake­mas­ta­si työtehtävästä

- moti­vaa­tio­ta ja rei­pas­ta asen­net­ta työn tekemiseen

- voi­mas­sa ole­vaa työ- ja tie­tur­val­li­suus­kort­tia (riip­puen työtehtävästäsi)

 

Tar­joam­me sinulle:

- laa­jan ver­kos­ton työl­lis­tyä sinul­le mie­lei­seen tehtävään

- varus­tam­me sinut laa­duk­kail­la, sään­mu­kai­sil­la työvaatteilla

- tar­vit­taes­sa kou­lu­tam­me ja jär­jes­täm­me tar­vit­ta­vat kurssit

- mak­sam­me vähin­tään TES:n mukai­sen palkan

- hoi­dam­me kaik­ki työ­nan­ta­jan vel­vol­li­suu­det työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan

 

Hyväl­lä työn­te­ki­jäl­lä on halu­tes­saan mah­dol­li­suus vaki­nais­tua suo­raan asiak­kaam­me kirjoille.

Lisä­tie­to­ja:

Nooa Ris­ku  0504652872  tai  nooa@anytime.fi

 

Mikä­li tämä työ ei tun­tu­nut sinul­le sopi­val­ta, käy net­ti­si­vuil­lam­me www.anytime.fi lait­ta­mas­sa vapaa­muo­toi­nen hake­mus, niin etsim­me laa­jas­ta ver­kos­tos­tam­me sinul­le sopi­van työpaikan.

Voit lait­taa hake­muk­sen myös säh­kö­pos­til­la: toimisto@anytime.fi, tai soit­taa meille.

Jätä hake­mus

Jätä avoin hakemus


  Kyl­läEi

  Muun muassa nämä yritykset käyttävät meitä

  Maa-Idea Oy

  Kuljetusliike Sevon Oy

  Uudenmaan Pikkukone Oy

  Yhteystiedot

  Sami Risku

  toi­mi­tus­joh­ta­ja
  0400 634 446
  sami@anytime.fi

  Jaana Blommendahl

  talous­pääl­lik­kö
  044 7445542
  jaana@anytime.fi

  Nooa Risku

  myyn­ti­pääl­lik­kö
  0504652872
  nooa@anytime.fi

  Vantaan toimisto:
  Niittyvillankuja 4, 01510 Vantaa
  0400 634 446

  Järvenpään toimisto:
  Ahertajankatu 1, 04440 Järvenpää
  0400 634 446

  Ota yhteyttä

   Anytime Palvelut Oy laskutusohje

   Verk­ko­las­ku­tus:
   Verk­ko­las­ku­tuso­soi­te: 003717702412
   Ope­raat­to­ri: MAVENTA
   Välit­tä­jä­tun­nus: 003721291126
   Y-tun­nus: 1770241-2

   Mikä­li yri­tyk­sel­län­ne ei ole val­miut­ta lähet­tää verk­ko­las­ku­ja, pyy­däm­me tei­tä lähet­tä­mään las­kut säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen jaana@anytime.fi
   Mikä­li lähe­tät­te pape­ri­las­ku­ja, pyy­däm­me käyt­tä­mään toi­mis­tom­me osoitetta:
   Any­ti­me Pal­ve­lut Oy
   Niit­ty­vil­lan­ku­ja 4
   01510 Vantaa

   LuotettavaKumppaniyritys