Vantaan toimisto:

Niittyvillankuja 4, 01510 Vantaa

050 516 4347

Järvenpään toimisto:

Ahertajankatu 1, 04440 Järvenpää

0400 634 446

Henkilöstöpalvelut - anytime!

Henkilöstöpalvelut - anytime!

Meiltä saat parhaat työpaikat ja tekijät

Any­ti­me Pal­ve­lut on hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­seen ja rek­ry­toin­tiin eri­kois­tu­nut yri­tys. Olem­me eri­kois­tu­neet infra­ra­ken­ta­mi­seen, maan­ra­ken­nuk­seen, viher­ra­ken­ta­mi­seen, kul­je­tuk­seen ja logis­tiik­kaan sekä kiin­teis­tö­huol­toon.

Any­ti­me Pal­ve­lut Oy perus­tet­tiin vuon­na 2018 omiin tar­pei­siin. P. Salo­nen Oy:lla oli jat­ku­va tar­ve työ­te­ki­jöis­tä ala­ti muut­tu­vis­sa tilan­teis­sa. Tur­vau­duim­me usean yri­tyk­sen apuun, kun­nes herä­si idea oman hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyk­sen perus­ta­mi­ses­ta. Koko­sim­me ammat­ti­tai­toi­sen tii­min, joka kes­kit­tyy osaa­van hen­ki­lö­kun­nan rek­ry­toi­mi­seen. Laa­ja ver­kos­tom­me on nyt myös mui­den alan toi­mi­joi­den aktii­vi­ses­sa käy­tös­sä.

Mei­dän kaut­tam­me saat myös koneet maan­ra­ken­ta­mi­seen ja kul­jet­ta­mi­seen niin keik­ka­töi­hin kuin pidem­piai­kai­siin pro­jek­tei­hin.

Työntekijöille

Olemme täällä sinua varten. Teemme kaikkemme, jotta sinulla on töitä!

Any­ti­me Pal­ve­lut on vas­tuul­li­nen ja rei­lu työ­nan­ta­ja sekä vah­va rek­ry­toin­tio­saa­ja.

Tar­joam­me käyt­töö­si ammat­ti­tai­tom­me, koke­muk­sem­me ja laa­jan ver­kos­tom­me, jot­ta sinä ja sinul­le sopi­va työ löy­dät­te toi­sen­ne.
Huo­leh­dim­me tar­vit­taes­sa myös kou­lu­tuk­ses­ta­si. Teem­me yhteis­työ­tä alan oppi­lai­tos­ten kans­sa ja kaut­tam­me on mah­dol­li­suus myös oppi­so­pi­muk­siin.

Meil­lä on sopi­muk­set usei­den infra-, maan­ra­ken­nus-, viher­ra­ken­nus-, kiin­teis­tö­huol­to ja kul­je­tusa­lal­la toi­mi­vien yri­tys­ten kans­sa. Sik­si voim­me tar­jo­ta sinul­le töi­tä mie­len­kiin­tois­ten pro­jek­tien ja yri­tys­ten paris­sa. Refe­rens­seis­säm­me on muka­na iso jouk­ko alan­sa joh­ta­via yri­tyk­siä.

Miksi sinun kannattaa valita meidät?

Kuun­te­lem­me toi­vee­si, koh­taam­me sinut hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ja käy­täm­me kai­ken osaa­mi­sem­me sinul­le sopi­van työn löy­tä­mi­sek­si.

Työn löytyessä

 • mak­sam­me vähin­tään TES:n mukai­sen pal­kan
 • hoi­dam­me työ­nan­ta­jan vel­vol­li­suu­det
 • varus­tam­me sinut laa­duk­kail­la, sään­mu­kai­sil­la työ­vaat­teil­la ja huo­leh­dim­me sinul­le työ­teh­tä­vii­si tar­vit­ta­vat työ­vä­li­neet ja/tai -kalus­ton.
 • kou­lu­tam­me tar­vit­ta­viin teh­tä­viin
 • huo­leh­dim­me sinul­le myös tar­vit­ta­vat työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­set

Katso avoimet työpaikkamme tai jätä avoin hakemus – tai soita:

Sami Ris­ku
0400 634 446

Jan Nylund
050 516 4347

Yrityksille

Meille on tärkeää, että työ ja sopivat osaajat kohtaavat toisensa. Teemme kaikkemme, jotta tämä toteutuu!

On kyse sit­ten kii­rea­vus­ta, tuu­raa­jis­ta tai pidem­piai­kai­sis­ta työn­te­ki­jöis­tä, meil­tä löy­tyy teki­jät. Koke­muk­sem­me ja ver­kos­tom­me on käy­tet­tä­vis­sän­ne sopi­van työn­te­ki­jän löy­ty­mi­sek­si.

Any­ti­me Pal­ve­lut tar­jo­aa vai­vat­to­man ja kus­tan­nus­te­hok­kaan rat­kai­sun sil­loin, kun tar­vit­set­te nopeas­ti työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me eri­kois­tu­neet infra­ra­ken­ta­mi­seen, maan­ra­ken­nuk­seen, viher­ra­ken­ta­mi­seen, kul­je­tuk­seen ja logis­tiik­kaan sekä kiin­teis­tö­huol­toon.
Ja ellei sopi­vaa löy­dy laa­jas­ta osaa­ja­ver­kos­tos­tam­me, etsim­me työl­len­ne teki­jän.

Me huo­leh­dim­me työn­te­ki­jän työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­sis­ta eli työn­te­ki­jöil­läm­me on aina voi­mas­sao­le­vat työ­tur­val­li­suus­kor­tit.

Teem­me yhteis­työ­tä alan oppi­lai­tos­ten kans­sa ja kaut­tam­me on mah­dol­li­suus pal­ka­ta työn­te­ki­jöi­tä myös oppi­so­pi­muk­seen.

Entä onko teillä tarvetta henkilörekrytointiin?

Hoi­dam­me ammat­ti­mai­ses­ti myös koko rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin alus­ta lop­puun.
Jär­jes­täm­me sään­nöl­li­ses­ti työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­sia, joten kaut­tam­me saat työ­te­ki­jöil­le­si myös tar­vit­ta­vat kurs­sit.

Miksi valita meidät?

Tar­joam­me täy­den pal­ve­lun toi­min­ta­mal­lin. Saat meil­tä hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua ja olem­me aina tavoi­tet­ta­vis­sa­si. Yhteis­työ kans­sam­me on vai­va­ton­ta ja kus­tan­nus­te­ho­kas­ta.

Etsim­me ver­kos­tom­me kaut­ta työ­teh­tä­vään par­hai­ten sopi­vat hen­ki­löt ja varus­tam­me hei­dät asian­mu­kai­sin työ­vaat­tein.

Meil­tä saat­te vuo­kral­le osaa­jien lisäk­si myös tar­vit­ta­van työ­ka­lus­ton.

Avoimet työpaikat ja koulutukset

Aura-auton ja pyöräkoneenkuljettajia
Etsim­me asiak­kaal­lem­me pyö­rä­ko­nei­den ja aura-auton­kul­jet­ta­jia pää­kau­pun­ki­seu­dul­le. Toi­vom­me haki­jal­ta aiem­paa koke­mus­ta pyö­rä­ko­nei­den  ja aura-auton kul­jet­ta­mi­ses­ta.

Haki­jal­ta edel­ly­täm­me:

-B tai C-ajo­kort­tia

-tie ja työ­tur­val­li­suus­kort­tia

-rei­pas­ta asen­net­ta

Lisä­tie­to­ja:

Sami Ris­ku      0400634446      tai sami@anytime.fi

Jan Nylund       0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

 

Kaivinkoneenkuljettaja
Etsim­me asiak­kaal­lem­me ammat­ti­tai­toi­sia kai­vin­ko­nei­den­kul­jet­ta­jia pidem­piai­kai­siin sekä kausi­luon­toi­siin työ­suh­tei­siin Uuden­maan alu­eel­la sijait­se­viin työ­koh­tei­siin.

Työ­hön kuu­lu­vat vaa­ti­vat työt tie- ja raken­nus­työ­mail­la, joten edel­ly­täm­me haki­joil­ta aikai­sem­paa koke­mus­ta alal­ta.

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me myös:

-koke­mus­ta pyö­rä- ja tela-alus­tai­sis­ta koneis­ta

-työ- ja tie­tur­va­kou­lu­tus­ta

-ajo­kort­tia ja mah­dol­li­suut­ta liik­kua omal­la autol­la

-oma-aloit­tei­suut­ta

-rei­pas­ta asen­net­ta

-Suo­men kie­len luku- ja kir­joi­tus­tai­toa

-3D-koneoh­jauk­sen tun­te­mi­sen kat­som­me eduk­si

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Kaivinkoneen perämiehiä
Etsim­me asiak­kaal­lem­me Uuden­maan alu­eel­la sijait­se­vil­le työ­mail­le perä­mie­hiä pidem­piai­kai­siin ja kausi­luon­toi­siin työ­suh­tei­siin. Haki­joil­tam­me edel­ly­täm­me:

-kun­nal­lis­tek­nii­kan osaa­mis­ta

-put­ki- ja taso­la­se­rin osaa­mis­ta

-ajo­kort­tia

-oma aloit­tei­suut­ta

-rei­pas­ta asen­net­ta

-Suo­men kie­len luku- ja kir­joi­tus­tai­toa

-eduk­si kat­som­me muo­vi­hit­saus tai­dot

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus täs­tä      

Maansiirtoautonkuljettaja
Etsim­me asiak­kaal­lem­me  Uuden­maan alu­eel­le ammat­ti­tai­toi­sia maan­siir­toau­ton kul­jet­ta­jia pidem­piai­kai­siin ja kausi­luon­toi­siin työ­suh­tei­siin.

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me:

-ammat­ti­pä­te­vyyt­tä

-vähin­tään C-ajo­kort­tia

-Suo­men kie­len tai­toa

-rei­pas­ta asen­net­ta

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Jäteautonkuljettajia
Etsim­me asiak­kaal­lem­me Uuden­maan alu­eel­le, Rii­hi­mäel­le ja Tam­pe­reel­le jäteau­ton­kul­jet­ta­jia vaki­tui­siin ja kausi­luon­toi­siin työ­suh­tei­siin.

Et tar­vit­se aikai­sem­paa koke­mus­ta, kou­lu­tam­me tar­vit­taes­sa.

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me:

 • ammat­ti­pä­te­vyyt­tä
 • C-ajo­kort­tia
 • oma-aloit­tei­suut­ta ja rei­pas­ta asen­net­ta
 • hyvää fyy­sis­tä kun­toa
 • Suo­men kie­len tai­toa

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Maanrakennustyöntekijöitä
Etsim­me asiak­kaal­lem­me Uuden­maan alu­eel­la sijait­se­vil­le työ­mail­le maan­ra­ken­nus­työn­te­ki­jöi­tä pidem­piai­kai­siin ja kausi­luon­toi­siin työ­suh­tei­siin.

Haki­joil­tam­me edel­ly­täm­me:

-kun­nal­lis­tek­nii­kan osaa­mis­ta

-put­ki- ja taso­la­se­rin osaa­mis­ta

-ajo­kort­tia

-oma-aloit­tei­suut­ta

-rei­pas­ta asen­net­ta

-Suo­men kie­len luku- ja kir­joi­tus­tai­toa

-eduk­si kat­som­me muo­vi­hit­saus­tai­dot

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Maanrakennusapulaisia
Etsim­me asiak­kaal­lem­me Uuden­maan alu­eel­la sijait­se­vil­le työ­mail­le maan­ra­ken­nus­a­pu­lai­sia pit­kä­ai­kai­siin ja kausi­luon­toi­siin työ­suh­tei­siin.

Haki­joil­tam­me edel­ly­täm­me:

-oma aloit­tei­suut­ta

-rei­pas­ta asen­net­ta

-Suo­men kie­len luku- ja kir­joi­tus­tai­toa

Eduk­si kat­som­me:

-ajo­kor­tin

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446   tai sami@anytime.fi 

Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Rakennustyöntekijöitä

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Uuden­maan alu­eel­la sijait­se­vil­le työ­mail­le raken­nus­työn­te­ki­jöi­tä pidem­piai­kai­siin ja kausi­luon­toi­siin työ­suh­tei­siin.

Haki­joil­tam­me edel­ly­täm­me:

-alan kou­lu­tus­ta

-aikai­sem­paa koke­mus­ta raken­nusa­lal­ta

-oma-aloit­tei­suut­ta

-rei­pas­ta asen­net­ta

-hyvää fyy­sis­tä kun­toa

-Suo­men kie­len luku- ja kir­joi­tus­tai­toa

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

 Jan Nylund  0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Rakennusapulaisia
Etsim­me asiak­kaal­lem­me Uuden­maan alu­eel­la sijait­se­vil­le työ­mail­le raken­nus­a­pu­lai­sia pit­kä­ai­kai­siin ja kausi­luon­toi­siin työ­suh­tei­siin.

Haki­joil­tam­me edel­ly­täm­me:

-oma-aloit­tei­suut­ta

-rei­pas­ta asen­net­ta

-Suo­men kie­len luku- ja kir­joi­tus­tai­toa

Eduk­si kat­som­me:

-ajo­kor­tin

-aikai­sem­man koke­muk­sen raken­nusa­las­ta

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku     0400634446 tai sami@anytime.fi

 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Viherrakentamisen työnjohtaja
Etsim­me asiak­kaal­lem­me seson­gin ajak­si vihe­ra­lan monio­saa­jia työn­joh­to­teh­tä­viin Uudel­la­maal­la sijait­se­viin työ­koh­tei­siin. Työn­joh­ta­jan teh­tä­viin kuluu mm. kus­tan­nus- ja urak­ka­las­ken­ta, työ­mai­den val­von­ta ja työn­te­ki­jöi­den opas­tus. Vas­taa­va­na työn­joh­ta­ja­na joh­dat itse­näi­ses­ti pro­jek­tia siten, että kus­tan­nus-, aika­tau­lu-, laa­tu- ja työ­tur­val­li­suus­ta­voit­teet toteu­tu­vat.

Odo­tam­me sinul­ta hyviä IT-tai­to­ja, koke­mus­ta viher­ra­ken­ta­mi­ses­ta ja esi­mies­työs­tä.

Ajo­kort­ti on vält­tä­mä­tön.

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446  tai sami@anytime.fi

Jan Nylund 0505164347 tai jan.nylund@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Viherrakennustyöntekijä
Etsim­me asiak­kaal­lem­me seson­gin ajak­si vihe­ra­lan monio­saa­jia Uudel­la­maal­la sijait­se­viin työ­koh­tei­siin. Sinul­la on koke­mus­ta viher­ra­ken­nuk­sen alal­ta mm. nur­mia­luei­den kun­nos­tuk­ses­ta, istu­tuk­sis­ta ja kivi­töis­tä. Pien­työ­ko­nei­den käyt­tö­ko­ke­mus kat­so­taan eduk­si. Ajo­kort­ti on vält­tä­mä­tön.

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

Jan Nylund 0505164347 tai jan.nylund@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Pihatyöntekijöitä
Etsim­me asiak­kaal­lem­me seson­gin ajak­si pihan­hoi­ta­jia Uudel­la­maal­la sijait­se­viin työ­koh­tei­siin. Pihan­hoi­ta­jan työ­teh­tä­viin kuu­luu piho­jen yllä­pi­to, kuten istu­tuk­set, leik­kauk­set, tor­jun­nat ja lan­noi­tuk­set. Työ on itse­näis­tä, joten edel­ly­täm­me sinul­ta oma-aloit­tei­suut­ta, rei­pas­ta asen­net­ta ja kykyä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn.

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Kuorma-autonkuljettajia
Etsim­me asiak­kaal­lem­me  Uuden­maan alu­eel­le ammat­ti­tai­toi­sia kuor­ma-auton­kul­jet­ta­jia pidem­piai­kai­siin ja kausi­luon­toi­siin työ­suh­tei­siin.

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me:

-ammat­ti­pä­te­vyyt­tä

-vähin­tään C-ajo­kort­tia

-Suo­men kie­len tai­toa

-rei­pas­ta asen­net­ta

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Viherkasvihoitaja
Etsim­me asiak­kaal­lem­me seson­gin ajak­si Viher­kas­vi­hoi­ta­jaa pää­kau­pun­ki­seu­dul­le. Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu Viher­sei­nien, viher­kas­vien ja silk­ki­kas­vien huol­to ja hoi­ta­mi­nen. Työ on itse­näis­tä, joten edel­ly­täm­me sinul­ta oma-aloit­tei­suut­ta, rei­pas­ta asen­net­ta ja kykyä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn. Eduk­si kat­so­taan alan kou­lu­tus ja aikai­sem­pi työs­ken­te­ly alal­la. B-ajo­kort­ti on vält­tä­mä­tön.

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Puutarhuri
Etsim­me asiak­kaal­lem­me seson­gin ajak­si puu­tar­hu­rei­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­le pidem­piai­kai­siin ja kausi­luon­toi­siin työ­suh­tei­siin.

Haki­joil­tam­me edel­ly­täm­me:

-alan kou­lu­tus­ta

-oma aloit­tei­suut­ta

-rei­pas­ta asen­net­ta

-Suo­men kie­len luku- ja kir­joi­tus­tai­toa

-ajo­kort­tia

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Hitsaaja
Etsim­me asiak­kaal­lem­me luok­ka­hit­sa­ria Jär­ven­pää­hän. Työs­sä jou­dut käsit­te­le­mään ras­kai­ta kap­pa­lei­ta, joten edel­ly­täm­me hyvää fyy­sis­tä kun­toa.

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Nosturiauton kuljettaja
Etsim­me asiak­kaal­lem­me ammat­ti­tai­tois­ta kul­jet­ta­jaa vaa­ti­viin nos­to­töi­hin. Työt ovat Uuden­maan alu­eel­la.

Lisä­tie­to­ja: Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Kuorma-auton kuljettaja (vaihtolavat)
Etsim­me asiak­kaal­lem­me kuor­ma-auton kul­jet­ta­jaa. Sinul­la on koke­mus­ta vai­je­ri- ja kouk­ku vaih­to­la­vois­ta. Työt teh­dään uuden­maan alu­eel­la.

Lisä­tie­to­ja:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Varastotyöntekijä/asentaja
Etsim­me asiak­kaal­lem­me Van­taal­le ja Nur­mi­jär­vel­le varas­to­työn­te­ki­jöi­tä vaki­tui­siin ja kausi­luon­toi­siin työ­suh­tei­siin.  Työn­ku­vaan kuu­luu myös konei­den tar­kis­tus ja huol­to.

Et tar­vit­se aikai­sem­paa koke­mus­ta, mut­ta kat­som­me eduk­si asen­ta­jan kou­lu­tuk­sen.

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me:

 • oma-aloit­tei­suut­ta ja rei­pas­ta asen­net­ta
 • innos­tus­ta tek­niik­kaan

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

Jan Nylund 0505164347 tai jan.nylund@anytime.fi 

Purkumiehiä
Etsim­me asiak­kaal­lem­me ahke­ria pur­ku­mie­hiä. Työ­koh­teet sijait­se­vat uuden­maan alu­eel­la.

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me:

-hyvää fyy­sis­tä kun­toa

-työ­tur­val­li­suus­kort­tia (kou­lu­tam­me tar­vit­taes­sa)

-rei­pas­ta asen­net­ta

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi 

Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

 

Kurottajankuljettaja
Etsim­me asiak­kaal­lem­me ammat­ti­tai­tois­ta kurot­ta­jan­kul­jet­ta­jaa uuden­maan alu­eel­la sijait­se­viin työ­koh­tei­siin.

Työ­hön kuu­lu­vat vaa­ti­vat työt raken­nus­työ­mail­la, joten edel­ly­täm­me haki­joil­ta aikai­sem­paa koke­mus­ta.

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me myös:

-oma-aloit­tei­suut­ta

-rei­pas­ta asen­net­ta

-Suo­men kie­len luku- ja kir­joi­tus­tai­toa

Eduk­si kat­som­me koke­muk­sen eri­lai­sis­ta työ­ko­neis­ta.

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446  tai sami@anytime.fi

Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Kappaletavara-, jakelu- sekä yhdistelmäajoneuvon kuljettajia
Etsim­me asiak­kaal­lem­me ammat­ti­tai­toi­sia auton­kul­jet­ta­jia uuden­maan alu­eel­le.

Haki­jal­ta edel­ly­täm­me:

-vähin­tään C-ajo­kort­tia

-ammat­ti­pä­te­vyyt­tä

-huo­lel­lis­ta ja rei­pas­ta asen­net­ta

Lisä­tie­dot:

Jan Nylund 0505164347 tai jan.nylund@anytime.fi

 

 

Aura-auton ja pyöräkoneenkuljettajia

Etsim­me asiak­kaal­lem­me pyö­rä­ko­nei­den ja aura-auton­kul­jet­ta­jia pää­kau­pun­ki­seu­dul­le. Toi­vom­me haki­jal­ta aiem­paa koke­mus­ta pyö­rä­ko­nei­den  ja aura-auton kul­jet­ta­mi­ses­ta.

Haki­jal­ta edel­ly­täm­me:

-B tai C-ajo­kort­tia

-tie ja työ­tur­val­li­suus­kort­tia

-rei­pas­ta asen­net­ta

Lisä­tie­to­ja: 

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

 Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

 

Työpäällikkö

Etsim­me asiak­kaal­lem­me ammat­ti­tai­tois­ta maan­ra­ken­nusa­lan työ­pääl­lik­köä vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen. Omaat hyvät IT-tai­dot ja hal­lit­set nyky­ai­kais­ten ohjel­mis­to­jen käy­tön. Arvos­tam­me kykyä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn ja aktii­vis­ta tulos­ha­kuis­ta asen­net­ta. Edel­ly­täm­me sinul­ta:

-raken­nusa­lan kou­lu­tus­ta (raken­nus­mes­ta­ri tai insi­nöö­ri)

-aikai­sem­paa koke­mus­ta urak­ka­las­ken­nas­ta -

-oma-aloit­tei­suut­ta ja hyviä tii­mi­työs­ken­te­ly­tai­to­ja

-IT-tai­to­ja ja pii­rus­tus­ten luku­tai­toa

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

 Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Kaivinkoneenkuljettaja

Etsim­me asiak­kaal­lem­me ammat­ti­tai­toi­sia kai­vin­ko­nei­den­kul­jet­ta­jia pidem­piai­kai­siin sekä kausi­luon­toi­siin työ­suh­tei­siin Uuden­maan alu­eel­la sijait­se­viin työ­koh­tei­siin.

Työ­hön kuu­lu­vat vaa­ti­vat työt tie- ja raken­nus­työ­mail­la, joten edel­ly­täm­me haki­joil­ta aikai­sem­paa koke­mus­ta alal­ta.

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me myös:

-koke­mus­ta pyö­rä- ja tela-alus­tai­sis­ta koneis­ta

-työ- ja tie­tur­va­kou­lu­tus­ta

-ajo­kort­tia ja mah­dol­li­suut­ta liik­kua omal­la autol­la

-oma-aloit­tei­suut­ta

-rei­pas­ta asen­net­ta

-Suo­men kie­len luku- ja kir­joi­tus­tai­toa

-3D-koneoh­jauk­sen tun­te­mi­sen kat­som­me eduk­si

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku  0400634446 tai sami@anytime.fi

 Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Kaivinkoneen perämiehiä

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Uuden­maan alu­eel­la sijait­se­vil­le työ­mail­le perä­mie­hiä pidem­piai­kai­siin ja kausi­luon­toi­siin työ­suh­tei­siin. Haki­joil­tam­me edel­ly­täm­me:

-kun­nal­lis­tek­nii­kan osaa­mis­ta

-put­ki- ja taso­la­se­rin osaa­mis­ta

-ajo­kort­tia

-oma aloit­tei­suut­ta

-rei­pas­ta asen­net­ta

-Suo­men kie­len luku- ja kir­joi­tus­tai­toa

-eduk­si kat­som­me muo­vi­hit­saus tai­dot

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi 

Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus täs­tä             

Maansiirtoautonkuljettaja

Etsim­me asiak­kaal­lem­me  Uuden­maan alu­eel­le ammat­ti­tai­toi­sia maan­siir­toau­ton kul­jet­ta­jia pidem­piai­kai­siin ja kausi­luon­toi­siin työ­suh­tei­siin.

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me:

-ammat­ti­pä­te­vyyt­tä

-vähin­tään C-ajo­kort­tia

-Suo­men kie­len tai­toa

-rei­pas­ta asen­net­ta

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

 Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Jäteautonkuljettajia

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Uuden­maan alu­eel­le, Rii­hi­mäel­le ja Tam­pe­reel­le jäteau­ton­kul­jet­ta­jia vaki­tui­siin ja kausi­luon­toi­siin työ­suh­tei­siin.

Et tar­vit­se aikai­sem­paa koke­mus­ta, kou­lu­tam­me tar­vit­taes­sa.

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me:

 • ammat­ti­pä­te­vyyt­tä
 • C-ajo­kort­tia
 • oma-aloit­tei­suut­ta ja rei­pas­ta asen­net­ta
 • hyvää fyy­sis­tä kun­toa
 • Suo­men kie­len tai­toa

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

Jan Nylund       0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Maanrakennustyöntekijöitä

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Uuden­maan alu­eel­la sijait­se­vil­le työ­mail­le maan­ra­ken­nus­työn­te­ki­jöi­tä pidem­piai­kai­siin ja kausi­luon­toi­siin työ­suh­tei­siin.

Haki­joil­tam­me edel­ly­täm­me:

-kun­nal­lis­tek­nii­kan osaa­mis­ta

-put­ki- ja taso­la­se­rin osaa­mis­ta

-ajo­kort­tia

-oma-aloit­tei­suut­ta

-rei­pas­ta asen­net­ta

-Suo­men kie­len luku- ja kir­joi­tus­tai­toa

-eduk­si kat­som­me muo­vi­hit­saus­tai­dot

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku    0400634446 tai sami@anytime.fi

 Jan Nylund       0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Maanrakennusapulaisia

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Uuden­maan alu­eel­la sijait­se­vil­le työ­mail­le maan­ra­ken­nus­a­pu­lai­sia pit­kä­ai­kai­siin ja kausi­luon­toi­siin työ­suh­tei­siin.

Haki­joil­tam­me edel­ly­täm­me:

-oma aloit­tei­suut­ta

-rei­pas­ta asen­net­ta

-Suo­men kie­len luku- ja kir­joi­tus­tai­toa

Eduk­si kat­som­me:

-ajo­kor­tin

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446   tai sami@anytime.fi

 Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Rakennustyöntekijöitä

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Uuden­maan alu­eel­la sijait­se­vil­le työ­mail­le raken­nus­työn­te­ki­jöi­tä pidem­piai­kai­siin ja kausi­luon­toi­siin työ­suh­tei­siin.

Haki­joil­tam­me edel­ly­täm­me:

-alan kou­lu­tus­ta

-aikai­sem­paa koke­mus­ta raken­nusa­lal­ta

-oma-aloit­tei­suut­ta

-rei­pas­ta asen­net­ta

-hyvää fyy­sis­tä kun­toa

-Suo­men kie­len luku- ja kir­joi­tus­tai­toa

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

 Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Rakennusapulaisia

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Uuden­maan alu­eel­la sijait­se­vil­le työ­mail­le raken­nus­a­pu­lai­sia pit­kä­ai­kai­siin ja kausi­luon­toi­siin työ­suh­tei­siin.

Haki­joil­tam­me edel­ly­täm­me:

-oma-aloit­tei­suut­ta

-rei­pas­ta asen­net­ta

-Suo­men kie­len luku- ja kir­joi­tus­tai­toa

Eduk­si kat­som­me:

-ajo­kor­tin

-aikai­sem­man koke­muk­sen raken­nusa­las­ta

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Viherrakentamisen työnjohtaja

Etsim­me asiak­kaal­lem­me seson­gin ajak­si vihe­ra­lan monio­saa­jia työn­joh­to­teh­tä­viin Uudel­la­maal­la sijait­se­viin työ­koh­tei­siin. Työn­joh­ta­jan teh­tä­viin kuluu mm. kus­tan­nus- ja urak­ka­las­ken­ta, työ­mai­den val­von­ta ja työn­te­ki­jöi­den opas­tus. Vas­taa­va­na työn­joh­ta­ja­na joh­dat itse­näi­ses­ti pro­jek­tia siten, että kus­tan­nus-, aika­tau­lu-, laa­tu- ja työ­tur­val­li­suus­ta­voit­teet toteu­tu­vat.

Odo­tam­me sinul­ta hyviä IT-tai­to­ja, koke­mus­ta viher­ra­ken­ta­mi­ses­ta ja esi­mies­työs­tä.

Ajo­kort­ti on vält­tä­mä­tön.

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446  tai sami@anytime.fi

 Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Viherrakennustyöntekijä

Etsim­me asiak­kaal­lem­me seson­gin ajak­si vihe­ra­lan monio­saa­jia Uudel­la­maal­la sijait­se­viin työ­koh­tei­siin. Sinul­la on koke­mus­ta viher­ra­ken­nuk­sen alal­ta mm. nur­mia­luei­den kun­nos­tuk­ses­ta, istu­tuk­sis­ta ja kivi­töis­tä. Pien­työ­ko­nei­den käyt­tö­ko­ke­mus kat­so­taan eduk­si. Ajo­kort­ti on vält­tä­mä­tön.

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

 Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Pihatyöntekijöitä

Etsim­me asiak­kaal­lem­me seson­gin ajak­si pihan­hoi­ta­jia Uudel­la­maal­la sijait­se­viin työ­koh­tei­siin. Pihan­hoi­ta­jan työ­teh­tä­viin kuu­luu piho­jen yllä­pi­to, kuten istu­tuk­set, leik­kauk­set, tor­jun­nat ja lan­noi­tuk­set. Työ on itse­näis­tä, joten edel­ly­täm­me sinul­ta oma-aloit­tei­suut­ta, rei­pas­ta asen­net­ta ja kykyä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn.

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

 Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Kuorma-autonkuljettajia

Etsim­me asiak­kaal­lem­me  Uuden­maan alu­eel­le ammat­ti­tai­toi­sia kuor­ma-auton­kul­jet­ta­jia pidem­piai­kai­siin ja kausi­luon­toi­siin työ­suh­tei­siin.

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me:

-ammat­ti­pä­te­vyyt­tä

-vähin­tään C-ajo­kort­tia

-Suo­men kie­len tai­toa

-rei­pas­ta asen­net­ta

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

 Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Viherkasvihoitaja

Etsim­me asiak­kaal­lem­me seson­gin ajak­si Viher­kas­vi­hoi­ta­jaa pää­kau­pun­ki­seu­dul­le. Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu Viher­sei­nien, viher­kas­vien ja silk­ki­kas­vien huol­to ja hoi­ta­mi­nen. Työ on itse­näis­tä, joten edel­ly­täm­me sinul­ta oma-aloit­tei­suut­ta, rei­pas­ta asen­net­ta ja kykyä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn. Eduk­si kat­so­taan alan kou­lu­tus ja aikai­sem­pi työs­ken­te­ly alal­la. B-ajo­kort­ti on vält­tä­mä­tön.

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

 Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Puutarhuri

Etsim­me asiak­kaal­lem­me seson­gin ajak­si puu­tar­hu­rei­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­le pidem­piai­kai­siin ja kausi­luon­toi­siin työ­suh­tei­siin.

Haki­joil­tam­me edel­ly­täm­me:

-alan kou­lu­tus­ta

-oma aloit­tei­suut­ta

-rei­pas­ta asen­net­ta

-Suo­men kie­len luku- ja kir­joi­tus­tai­toa

-ajo­kort­tia

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

 Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Hitsaaja

Etsim­me asiak­kaal­lem­me luok­ka­hit­sa­ria Jär­ven­pää­hän. Työs­sä jou­dut käsit­te­le­mään ras­kai­ta kap­pa­lei­ta, joten edel­ly­täm­me hyvää fyy­sis­tä kun­toa.

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

 Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Nosturiauton kuljettaja

Etsim­me asiak­kaal­lem­me ammat­ti­tai­tois­ta kul­jet­ta­jaa vaa­ti­viin nos­to­töi­hin. Työt ovat Uuden­maan alu­eel­la.

Lisä­tie­to­ja:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi

 Jan Nylund 0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Kuorma-auton kuljettaja (vaihtolavat)

Etsim­me asiak­kaal­lem­me kuor­ma-auton kul­jet­ta­jaa. Sinul­la on koke­mus­ta vai­je­ri- ja kouk­ku vaih­to­la­vois­ta. Työt teh­dään uuden­maan alu­eel­la.

Lisä­tie­to­ja:

Sami Ris­ku  0400634446 tai sami@anytime.fi

 Jan Nylund  0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Täy­tä hake­mus täs­tä

Varastotyöntekijä/asentaja

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Van­taal­le ja Nur­mi­jär­vel­le varas­to­työn­te­ki­jöi­tä vaki­tui­siin ja kausi­luon­toi­siin työ­suh­tei­siin.  Työn­ku­vaan kuu­luu myös konei­den tar­kis­tus ja huol­to.

Et tar­vit­se aikai­sem­paa koke­mus­ta, mut­ta kat­som­me eduk­si asen­ta­jan kou­lu­tuk­sen.

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me:

 • oma-aloit­tei­suut­ta ja rei­pas­ta asen­net­ta
 • innos­tus­ta tek­niik­kaan

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku      0400634446 tai sami@anytime.fi

 Jan Nylund       0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Purkumiehiä

Etsim­me asiak­kaal­lem­me ahke­ria pur­ku­mie­hiä. Työ­koh­teet sijait­se­vat uuden­maan alu­eel­la.

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me:

-hyvää fyy­sis­tä kun­toa

-työ­tur­val­li­suus­kort­tia (kou­lu­tam­me tar­vit­taes­sa)

-rei­pas­ta asen­net­ta

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku 0400634446 tai sami@anytime.fi 

 Jan Nylund  0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

 

Kurottajankuljettaja

Etsim­me asiak­kaal­lem­me ammat­ti­tai­tois­ta kurot­ta­jan­kul­jet­ta­jaa uuden­maan alu­eel­la sijait­se­viin työ­koh­tei­siin.

Työ­hön kuu­lu­vat vaa­ti­vat työt raken­nus­työ­mail­la, joten edel­ly­täm­me haki­joil­ta aikai­sem­paa koke­mus­ta.

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me myös:

-oma-aloit­tei­suut­ta

-rei­pas­ta asen­net­ta

-Suo­men kie­len luku- ja kir­joi­tus­tai­toa

Eduk­si kat­som­me koke­muk­sen eri­lai­sis­ta työ­ko­neis­ta.

Lisä­tie­dot:

Sami Ris­ku  0400634446  tai sami@anytime.fi

 Jan Nylund  0505164347  tai jan.nylund@anytime.fi 

Kappaletavara-, jakelu- sekä yhdistelmäajoneuvon kuljettajia

Etsim­me asiak­kaal­lem­me ammat­ti­tai­toi­sia auton­kul­jet­ta­jia uuden­maan alu­eel­le.

Haki­jal­ta edel­ly­täm­me:

-vähin­tään C-ajo­kort­tia

-ammat­ti­pä­te­vyyt­tä

-huo­lel­lis­ta ja rei­pas­ta asen­net­ta

Lisä­tie­dot:  

Jan Nylund      0505164347  tai    jan.nylund@anytime.fi

 

 

Mikä­li avoi­mis­ta työ­pai­kois­ta ei juu­ri nyt löy­ty­nyt sinua kiin­nos­ta­vaa työ­teh­tä­vää, lähe­tät­hän meil­le avoi­men hake­muk­sen tai soi­ta meil­le suo­raan:

Sami Ris­ku
0400 634446

Jan Nylund
050 516 4347

Avoi­men hake­muk­sen jät­tä­mi­nen kan­nat­taa, sil­lä osa yri­tyk­sis­tä hakee teh­tä­viin osaa­jia myös hil­jai­si­na hakui­na.

Jätä avoin hakemus


  Kyl­läEi

  Muun muassa nämä yritykset käyttävät meitä

  Maa-Idea Oy

  Kuljetusliike Sevon Oy

  Uudenmaan Pikkukone Oy

  Yhteystiedot

  Sami Risku

  toi­mi­tus­joh­ta­ja
  0400 634 446
  sami.risku@anytime.fi

  Jan Nylund

  myyn­ti­joh­ta­ja
  050 516 4347
  jan.nylund@anytime.fi

  Jaana Blommendahl

  talous­pääl­lik­kö
  044 7445542
  jaana@anytime.fi

  Vantaan toimisto:
  Niittyvillankuja 4, 01510 Vantaa
  050 516 4347

  Järvenpään toimisto:
  Ahertajankatu 1, 04440 Järvenpää
  0400 634 446

  Ota yhteyttä

   Anytime Palvelut Oy laskutusohje

   Verk­ko­las­ku­tus:
   Verk­ko­las­ku­tuso­soi­te: 003717702412
   Ope­raat­to­ri: MAVEN­TA
   Välit­tä­jä­tun­nus: 003721291126
   Y-tun­nus: 1770241-2

   Mikä­li yri­tyk­sel­län­ne ei ole val­miut­ta lähet­tää verk­ko­las­ku­ja, pyy­däm­me tei­tä lähet­tä­mään las­kut säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen jaana@anytime.fi
   Mikä­li lähe­tät­te pape­ri­las­ku­ja, pyy­däm­me käyt­tä­mään toi­mis­tom­me osoi­tet­ta:
   Any­ti­me Pal­ve­lut Oy
   Niit­ty­vil­lan­ku­ja 4
   01510 Van­taa

   LuotettavaKumppaniyritys